Pravidlá súťaže

Kontaktné údaje:
Občianske združenie KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV
Mišíkova 10, 811 06 Bratislava
IČO: 42269717
  Sekretariát súťaže: INCOMA Slovakia, Mišíkova 10, 811 06 Bratislava, tel.: 02/ 5441 8969
email: funakova@incoma.sk

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „PÝTAJME SI SLOVENSKÉ“

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Organizátorom súťaže „Pýtajme si slovenské" (ďalej iba „súťaž“) je Občianske združenie Kvalita z našich regiónov so sídlom Mišíkova 10, 811 06 Bratislava, IČO: 42269717, Slovensko (ďalej iba „organizátor"). Administrátorom webstránky www.pytajmesislovenské.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk je spoločnosť Mega & Loman, s.r.o., Staré grunty 52, 842 26 Bratislava 4.

2. ÚČEL SÚŤAŽE
Účelom Súťaže je podpora slovenskej ekonomiky prostredníctvom zvýšeného nákupu slovenských produktov a služieb a šírenie povedomia v spoločnosti o Národnom dni podpory ekonomiky Slovenska.

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha od 14. septembra do 5. októbra 2016 do 18.00 hod. prostredníctvom web stránky www.pytajmesislovenske.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk a facebookovej stránky www.facebook.com/pytajmesislovenske. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 10. októbra 2016 o 10.00 hod. na Tlačovej konferencii „Pýtajme si slovenské“, v Slovenskom dome novinárov, Župné nám. 587/7, 811 03 Bratislava - Staré Mesto-Staré Mesto.

4. CIEĽ SÚŤAŽE
Cieľom súťaže je oceniť video s najvyšším počtom lajkov, ktorého hlavým elementom je podpora Národného dňa podpory ekonomiky Slovenska – Pýtajme si slovenské!.

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Táto súťaž je určená pre všetkých žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktorí v čase konania súťaže zaregistrujú video na stránku www.pytajmesislovenske.sk, podľa inštrukcií bližšie popísaných v týchto pravidlách spoločne s ďalšími požadovanými informáciami. V prípade výhry cenu prevezme kontaktná osoba uvedená na prihlasovacom formulári. Kontaktnou osobou je triedny učiteľ/ka. Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia stanovené podmienky. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži, alebo jednajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že sa preukáže, že táto osoba sa stala výhercom súťaže, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru, a cenu obdrží účastník umiestený v poradí za osobou, ktorá nespĺňa podmienky súťaže. Súťažiaci dáva svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže stanovené usporiadateľom a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržiavať. V prípade, že bude súťažiaci postupovať v rozpore s týmito pravidlami (videá bez autorských práv, autorsky nevysporiadaný hudobný podklad, atď.) vyhradzuje si organizátor právo vyradiť súťažiaceho, alebo jeho video zo súťaže bez akejkoľvek finančnej, alebo materiálnej náhrady. Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytol organizátorovi súťaže. Zároveň tento súhlas udeľuje k účelu vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s uvedením poskytnutého mena a priezviska na webových stránkach súťaže a v ďalších dostupných audiovizuálnych médií pri príležitosti propagácie súťaže. Do súťaže nemôžu byť zapojení zamestnanci organizátora súťaže a administrátora súťaže. Účasť v súťaži je bezplatná bez akýchkoľvek ďalších finančných požiadaviek.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátane času jej platnosti, či súťaž ukončiť, alebo bez náhrady zrušiť. Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre v prípade zmeny emailovej adresy, alebo telefónneho čísla, ktoré uviedol výherca v Prihlasovacom formulári k súťažnému videu podľa kapitoly 8 týchto pravidiel súťaže.

7. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCIA
Umiestením súťažného videa do súťaže, súťažiaci vyhlasuje, že je oprávneným nositeľom autorských práv podľa autorského zákona. Súťažiaci vyhlasuje, že v súťažnom videu neboli použité diela, či iné predmety ochrany iných osôb, že použitím súťažného videa organizátorom spôsobom vyplývajúcim z pravidiel tejto súťaže nebudú porušené práva a oprávnené záujmy tretích osôb a nevznikne organizátorovi ani inej osobe škoda a/alebo nemajetková ujma, ani na ňom nebudú uplatňované nároky na licenčnú odmenu tretích osôb a pre prípad, že sa tak stane, zväzuje sa také nároky na odmenu, škodu a/alebo nemajetkovú ujmu v plnej výške uhradiť. Súťažiaci vyhlasuje, že získal súhlas všetkých osôb (Kontaktná osoba v prípade osôb mladších ako 18 rokov) na bezplatné použitie ich diel, výkonov a osobných atribútov v rozsahu uvedenom v týchto pravidlách, a oprávnením poskytnúť takéto oprávnenie tretej osobe, ako činí odoslaním videa (vid. nižšie). Odoslaním/umiestením súťažného videa do súťaže poskytuje súťažiaci organizátorovi nevýhradnú licenciu na použitie súťažného videa a všetkých predmetov ochrany podľa autorského práva obsiahnutých v súťažnom videu (tz. najmä obrazového záznamu) všetkými spôsobmi použitia, najmä ich zdeľovanie verejnosti všetkými spôsobmi podľa autorského zákona č. 618/2003 Z.z. a jeho neskorších predpisov, vrátane šírenia všetkými dostupnými audio-vizuálnymi prostriedkami v spojitosti s komerčnými informáciami, ich rozmnožovaním a rozširovaním v akejkoľvek podobe a to najmä na reklamné a iné podobné účely bez časového, množstevného, či územného obmedzenia. Súťažiaci ďalej poskytuje povolenie na následné spracovanie, úpravu, či inú zmenu týchto predmetov ochrany, ich spojenie s inými dielami, výkonmi, alebo neautorskými prvkami a/alebo zaradenie do databázy INCOMA Slovakia. Súťažiaci poskytuje licenciu a všetky povolenia bez nároku na honorár. Vo vzťahu k cudzím predmetom ochrany, udeľuje súťažiaci organizátorovi podlicenciu v zhodnom rozsahu. Odoslaním/umiestením súťažného videa do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s bezplatným zverejnením súťažného videa na webových stránkach organizátora www.pytajmesislovenske.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk a facebookovej stránky www.facebook.com/pytajmesislovenske, či iných propagačných materiáloch, a to prípadne aj v spojení s menom a priezviskom súťažiaceho, ale aj bez takéhoto uvedenia. Organizátor nie je povinný poskytnutú licenciu využiť. Organizátor je oprávnený poskytnúť tretej osobe práva z licencie bezplatne. Odoslaním súťažného videa do súťaže berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje súťažné video a za dôsledky jeho zaslania, alebo zverejnenia.

8. SÚŤAŽNÉ VIDEO
Súťažné video má maximálnu dĺžku od 15 sekúnd do 60 sekúnd a je zaznamenané kamerovou technikou, alebo mobilným telefónom. Súťažiaci vkladajú súťažné videá na stránke www.pytajmesislovenske.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk cez Prihlasovací formulár.

Súťažné kategórie:
- 1. stupeň základnej školy,
- 2. stupeň základnej školy,
- stredné školy

Súbežne s vloženým videom musí byť pri registrácii vyplnený Prihlasovací formulár a súhlas s oboznámením sa s Pravidlami súťaže. V prípade, že autorom videa je osoba mladšia ako 18 rokov, musí byť kontaktnou osobou triedny učiteľ/ka. Organizátor si vyhradzuje právo stiahnuť zverejnenie tých súťažných videí, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom porušovať, či ohrozovať obecné pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi, ďalej súťažné videá s náboženským, alebo politickým obsahom, s vulgárnym, rasistickým, alebo iným obecne neprijateľným obsahom. Počet súťažných videí jedného súťažiaceho/triedy je neobmedzený.

9. HODNOTENIE VIDEÍ
Súťažné videá budú verejne hodnotené na stránke www.facebook.com/pytajmesislovenske prostredníctvom tlačidla „Hlasuj“ pri jednotlivých kategóriách. Video, ktoré obdrží najviac hlasov v každej z troch kategórii, bude víťazom zážitkového výletu v hodnote 500 €. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 10. októbra 2016 o 10.00 hod. na Tlačovej konferencii „Pýtajme si slovenské“, Slovenský dom novinárov, Župné nám. 587/7, 811 03 Bratislava - Staré Mesto-Staré Mesto. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky, alebo prostredníctvom emailu.

10. SÚŤAŽNÉ CENY
Hlavnou cenou súťaže je zážitkový výlet pre celú triedu ušitý priamo na mieru v hodnote 500 €. Víťazi súťaže, prípadne ich kontaktné osoby v prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov, budú 10.10.2015 vyrozumení prostredníctvom poskytnutého emailu, alebo telefonicky. Pokiaľ sa nepodarí súťažiaceho skontaktovať, bude určený za víťaza ďalší súťažiaci v poradí určený porotou.

11. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE, ROZHODNÉ PRÁVO
Úplne pravidlá súťaže sú po celý čas ich platnosti verejné na stránke súťaže www.pytajmesislovenske.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk a facebookovej stránky www.facebook.com/pytajmesislovenske. Táto súťaž a právne vzťahy z týchto pravidiel vyplývajúce, sa riadia právnym systémom Slovenskej republiky. Odoslaním/umiestením videa do súťaže podľa článku 8 týchto pravidiel každý súťažiaci akceptuje tieto pravidlá a inštrukcie, ktoré sú uvedené na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi.

V Bratislave, 12. septembra 2016