Pravidlá súťaže

Kontaktné údaje:
Občianske združenie KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV
Mišíkova 10, 811 06 Bratislava
IČO: 42269717
  Sekretariát súťaže: INCOMA Slovakia, Mišíkova 10, 811 06 Bratislava, tel.: 02/ 5441 8969
email: funakova@incoma.sk

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „PÝTAJME SI SLOVENSKÉ“

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Organizátorom súťaže „Pýtajme si slovenské" (ďalej iba „súťaž“) je Občianske združenie Kvalita z našich regiónov so sídlom Mišíkova 10, 811 06 Bratislava, IČO: 42269717, Slovensko (ďalej iba „organizátor"). Administrátorom webstránky www.pytajmesislovenské.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk je spoločnosť Mega & Loman, s.r.o., Staré grunty 52, 842 26 Bratislava 4.

2. ÚČEL SÚŤAŽE
Účelom Súťaže je podpora slovenskej ekonomiky prostredníctvom zvýšeného nákupu slovenských produktov a služieb a šírenie povedomia v spoločnosti o Národnom dni podpory ekonomiky Slovenska.

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha od 14. septembra do 13. októbra 2017 do 12.00 hod. prostredníctvom web stránky www.pytajmesislovenske.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk a facebookovej stránky www.facebook.com/pytajmesislovenske. Súťažné videá je potrebné zaslať od 14. 9. do 1. 10. 2017 prostredníctvom prihlasovacieho formuláru na stránke  www.kvalitaznasichregionov.sk. Následné 2. 10. 2017 budú videá zverejnené na facebookovej stránke www.facebook.com/pytajmesislovenske.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 16. októbra 2017 o 10.00 hod. na Tlačovej konferencii „S rozumom si pýtajme slovenské“, v Holiday Inn Bratislava.

4. CIEĽ SÚŤAŽE
Cieľom súťaže je oceniť video s najvyšším počtom lajkov, ktorého hlavým elementom je podpora Národného dňa podpory ekonomiky Slovenska – Pýtajme si slovenské!.

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Táto súťaž je určená pre všetkých žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktorí v čase konania súťaže zaregistrujú video na stránku www.pytajmesislovenske.sk, podľa inštrukcií bližšie popísaných v týchto pravidlách spoločne s ďalšími požadovanými informáciami. V prípade výhry cenu prevezme kontaktná osoba uvedená na prihlasovacom formulári. Kontaktnou osobou je triedny učiteľ/ka. Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia stanovené podmienky. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži, alebo jednajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že sa preukáže, že táto osoba sa stala výhercom súťaže, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru, a cenu obdrží účastník umiestený v poradí za osobou, ktorá nespĺňa podmienky súťaže. Súťažiaci dáva svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže stanovené usporiadateľom a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržiavať. V prípade, že bude súťažiaci postupovať v rozpore s týmito pravidlami (videá bez autorských práv, autorsky nevysporiadaný hudobný podklad, atď.) vyhradzuje si organizátor právo vyradiť súťažiaceho, alebo jeho video zo súťaže bez akejkoľvek finančnej, alebo materiálnej náhrady. Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytol organizátorovi súťaže. Zároveň tento súhlas udeľuje k účelu vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s uvedením poskytnutého mena a priezviska na webových stránkach súťaže a v ďalších dostupných audiovizuálnych médií pri príležitosti propagácie súťaže. Do súťaže nemôžu byť zapojení zamestnanci organizátora súťaže a administrátora súťaže. Účasť v súťaži je bezplatná bez akýchkoľvek ďalších finančných požiadaviek.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátane času jej platnosti, či súťaž ukončiť, alebo bez náhrady zrušiť. Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre v prípade zmeny emailovej adresy, alebo telefónneho čísla, ktoré uviedol výherca v Prihlasovacom formulári k súťažnému videu podľa kapitoly 8 týchto pravidiel súťaže.

7. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCIA
Umiestením súťažného videa do súťaže, súťažiaci vyhlasuje, že je oprávneným nositeľom autorských práv podľa autorského zákona. Súťažiaci vyhlasuje, že v súťažnom videu neboli použité diela, či iné predmety ochrany iných osôb, že použitím súťažného videa organizátorom spôsobom vyplývajúcim z pravidiel tejto súťaže nebudú porušené práva a oprávnené záujmy tretích osôb a nevznikne organizátorovi ani inej osobe škoda a/alebo nemajetková ujma, ani na ňom nebudú uplatňované nároky na licenčnú odmenu tretích osôb a pre prípad, že sa tak stane, zväzuje sa také nároky na odmenu, škodu a/alebo nemajetkovú ujmu v plnej výške uhradiť. Súťažiaci vyhlasuje, že získal súhlas všetkých osôb (Kontaktná osoba v prípade osôb mladších ako 18 rokov) na bezplatné použitie ich diel, výkonov a osobných atribútov v rozsahu uvedenom v týchto pravidlách, a oprávnením poskytnúť takéto oprávnenie tretej osobe, ako činí odoslaním videa (vid. nižšie). Odoslaním/umiestením súťažného videa do súťaže poskytuje súťažiaci organizátorovi nevýhradnú licenciu na použitie súťažného videa a všetkých predmetov ochrany podľa autorského práva obsiahnutých v súťažnom videu (tz. najmä obrazového záznamu) všetkými spôsobmi použitia, najmä ich zdeľovanie verejnosti všetkými spôsobmi podľa autorského zákona č. 618/2003 Z.z. a jeho neskorších predpisov, vrátane šírenia všetkými dostupnými audio-vizuálnymi prostriedkami v spojitosti s komerčnými informáciami, ich rozmnožovaním a rozširovaním v akejkoľvek podobe a to najmä na reklamné a iné podobné účely bez časového, množstevného, či územného obmedzenia. Súťažiaci ďalej poskytuje povolenie na následné spracovanie, úpravu, či inú zmenu týchto predmetov ochrany, ich spojenie s inými dielami, výkonmi, alebo neautorskými prvkami a/alebo zaradenie do databázy INCOMA Slovakia. Súťažiaci poskytuje licenciu a všetky povolenia bez nároku na honorár. Vo vzťahu k cudzím predmetom ochrany, udeľuje súťažiaci organizátorovi podlicenciu v zhodnom rozsahu. Odoslaním/umiestením súťažného videa do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s bezplatným zverejnením súťažného videa na webových stránkach organizátora www.pytajmesislovenske.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk a facebookovej stránky www.facebook.com/pytajmesislovenske, či iných propagačných materiáloch, a to prípadne aj v spojení s menom a priezviskom súťažiaceho, ale aj bez takéhoto uvedenia. Organizátor nie je povinný poskytnutú licenciu využiť. Organizátor je oprávnený poskytnúť tretej osobe práva z licencie bezplatne. Odoslaním súťažného videa do súťaže berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje súťažné video a za dôsledky jeho zaslania, alebo zverejnenia.

8. SÚŤAŽNÉ VIDEO
Súťažné video má maximálnu dĺžku od 15 sekúnd do 60 sekúnd a je zaznamenané kamerovou technikou, alebo mobilným telefónom. Súťažiaci vkladajú súťažné videá na stránke www.pytajmesislovenske.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk cez Prihlasovací formulár.

Súťažné kategórie:
- 1. stupeň základnej školy,
- 2. stupeň základnej školy,
- stredné školy

Súbežne s vloženým videom musí byť pri registrácii vyplnený Prihlasovací formulár a súhlas s oboznámením sa s Pravidlami súťaže. V prípade, že autorom videa je osoba mladšia ako 18 rokov, musí byť kontaktnou osobou triedny učiteľ/ka. Organizátor si vyhradzuje právo stiahnuť zverejnenie tých súťažných videí, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom porušovať, či ohrozovať obecné pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi, ďalej súťažné videá s náboženským, alebo politickým obsahom, s vulgárnym, rasistickým, alebo iným obecne neprijateľným obsahom. Počet súťažných videí jedného súťažiaceho/triedy je neobmedzený.

9. HODNOTENIE VIDEÍ
Súťažné videá budú verejne hodnotené na stránke www.facebook.com/pytajmesislovenske prostredníctvom tlačidla „Hlasuj“ pri jednotlivých kategóriách. Video, ktoré obdrží najviac hlasov v každej z troch kategórii, bude víťazom zážitkového výletu v hodnote 500 €. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 16. októbra 2017 o 10.00 hod. na Tlačovej konferencii „S rozumom pýtajme si slovenské“, hotel Holiday Inn Bratislava.Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky, alebo prostredníctvom emailu.

10. SÚŤAŽNÉ CENY
Hlavnou cenou súťaže je zážitkový výlet pre celú triedu ušitý priamo na mieru v hodnote 500 €. Víťazi súťaže, prípadne ich kontaktné osoby v prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov, budú 10.10.2017 vyrozumení prostredníctvom poskytnutého emailu, alebo telefonicky. Pokiaľ sa nepodarí súťažiaceho skontaktovať, bude určený za víťaza ďalší súťažiaci v poradí určený porotou.

11. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE, ROZHODNÉ PRÁVO
Úplne pravidlá súťaže sú po celý čas ich platnosti verejné na stránke súťaže www.pytajmesislovenske.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk a facebookovej stránky www.facebook.com/pytajmesislovenske. Táto súťaž a právne vzťahy z týchto pravidiel vyplývajúce, sa riadia právnym systémom Slovenskej republiky. Odoslaním/umiestením videa do súťaže podľa článku 8 týchto pravidiel každý súťažiaci akceptuje tieto pravidlá a inštrukcie, ktoré sú uvedené na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi.

V Bratislave, 12. septembra 2017