Ochranná známka

Cieľom udeľovania oprávnenia na používanie ochrannej známky "Kvalita z našich regiónov" je podporovať predaj výrobkov a produktov, ktoré boli dopestované a vyrobené na území Slovenska.

Trvanie používania ochrannej známky

Ochrannú známku "Kvalita z našich regiónov" udeľuje vlastník ochrannej známky formou zmluvy na jeden rok. Po uplynutí tejto doby môže byť jej používanie predĺžené o jeden rok, ak bude výrobok i naďalej spĺňať všetky podmienky obsiahnuté v aktuálnych Pravidlách a podmienkach požívania ochrannej známky "Kvalita z našich regiónov", ako aj v zmluve. Predlžovanie doby zmluvy je neobmedzené. O predĺžení  zmluvy je nutné požiadať najneskôr dva mesiace pred uplynutím dátumu jej platnosti.

Použitie finančných prostriedkov získaných z poplatkov
  • zabezpečenie cieľov a rozvoja projektu "Kvalita z našich regiónov"
  • vzdelávanie spotrebiteľa
  • organizačno–technické zabezpečenie projektu "Kvalita z našich regiónov" a jeho kampaní
  • organizačno-technické zabezpečenie udeľovania ochranných známok a následnej kontroly