KZNR 2012


"KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 2012"
Štatút sútaže 2012

1. PREAMBULA

Táto SMS súťaž je súčasťou vzdelávacieho projektu "Kvalita z našich regiónov" zameraného na podporu domácich produktov a makroekonomiku Slovenska.

Tento dokument upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom "Kvalita z našich regiónov". Je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže na plagátoch, letákoch, billboardoch, web stránke, televíznom spote, rádio spote, nálepkách a iných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť zmenené jedine formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

2. ORGANIZÁTOR A TECHNOLOGICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ SLUŽIEB

Organizátorom súťaže "KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV" (ďalej len "súťaž") je spoločnosť INCOMA Slovakia, s.r.o., Mišíkova 10, 811 06 Bratislava IČO:35692731, DIČ: SK 2020323767, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel:Sro, číslo vložky: 11208/B  (ďalej len "Organizátor") a technologickým prevádzkovateľom služieb je spoločnosť A SMS s r.o., Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 36 035 092 (ďalej len Prevádzkovateľ služieb).

3. CHARAKTER A  PODMIENKY ÚČASTI

Finančné prostriedky získané prostredníctvom SMS súťaže "KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV", ktoré by mali pripadnúť organizátorovi a prvádzkovateľovi služieb sa použijú na verejne prospešné účely, podľa rozhodnutia Koordinačného výboru Projektu spoločenskej zodpovednosti Kvalita z našich regiónov, ktorého je táto vzdelávacia SMS súťaž súčasťou.

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba a všetci zákazníci operátorov Orange, T-mobile, O2 s trvalým pobytom na území slovenskej republiky s výnimkou: - zamestnancov Organizátora, Prevádzkovateľa služieb a ich blízkych osôb. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka

V prípade výhry cien osobou, ktorá nedosiahla vek 18 rokov Organizátor požaduje od zákonných zástupcov výhercu, aby dali písomný súhlas k jej prebratiu.

4. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž začína 1.mája 2012 a končí 30.júna 2012, pričom deň 1.5.2012 je dňom, kedy možno v danom časovom období prvýkrát splniť podmienky určené pre účasť v súťaži a deň 30.6.2012 je dňom, kedy možno v danom časovom období poslednýkrát splniť podmienky určené pre účasť v súťaži.

5. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Zapojenie:

Súťažiaci sa zapoja do súťaže:
zaslaním SMS na číslo 6663
v tvare:
kvalita(medzera)dátum nákupu(medzera)názov predajne

Súťažná SMS môže obsahovať maximálne 160 znakov!
Zaslaním takejto SMS správy zákazník/hráč prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

Podmienky súťaže:

Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť tak, že kúpi najmenej jeden alebo akýkoľvek počet produktov spoločností zapojených do Projektu Kvalita z našich regiónov (Harmanec, HYZA, Liptovská Mliekareň/MILEX, Penam, Rio, St. Nicolaus, Slovenské pramene a žriedla) v ľubovoľnej z predajní BILLA, COOP, Kaufland, Tesco

a pošle SMS na číslo 6663 v tvare: kvalita
(medzera)dátum nákupu(medzera)názov predajne

Produkty spoločností Harmanec, Hyza, Liptovská Mliekareň/MILEX, Penam, Rio, St. Nicolaus, Slovenské pramene a žriedla budú spravidla označené logom KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV v predajniach BILLA, COOP Jednota Slovensko, Kaufland a Tesco. 

Blokový doklad nákupu musí byť uschovaný pre prípad výhry!


Príklady zasielania SMS správy, podľa uskutočnenia  nákupu v určitom termíne a predajni:

kvalita(medzera)6.5.2012(medzera)Billa
alebo
kvalita(medzera)21.5.2012(medzera)COOP
alebo
kvalita(medzera)1.6.2012(medzera)Kaufland
alebo
kvalita(medzera)13.6.2012(medzera)Tesco

Dátum nákupu musí byť v jednom z formátov: DD.MM.YYYY, D.MM.YYYY, DD/MM/YY, DDMMYYYY
Písmo v sms: akceptujú sa malé aj veľké písmená

a.) Opakovaná účasť v súťaži je povolená bez obmedzenia. Zaslanie viacerých súťažných SMS zvyšuje šancu výhry.
b.) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže také súťažné sms správy, ktoré nespĺňajú všetky podmienky uvedené  týchto pravidlách. Na súťažné sms správy, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do súťaže, sa neprihliada.
c.) Všetci platní účastníci, prostredníctvom doručených sms správ spĺňajúcich podmienky súťaže, budú zaradení do žrebovania o výhry.
d.) Žrebovanie prebieha náhodným výberom cez web rozhranie, ktoré realizuje Prevádzkovateľ služieb prostredníctvom jeho informačného systému.
e.) Výhercovia cien sú náhodne vyžrebovaný hráči a budú žrebovaní podľa uvedeného harmonogramu žrebovania súťaže.
f.) Výherca bude počas súťaže informovaný  o vyžrebovaní a následne musí spĺňať všetky podmienky súťaže, aby mu bolo možné odovzdať výhru a potvrdiť , že je platným výhercom.
g.) Žrebuje sa dovtedy, pokým nie je vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže a odovzdania výhry.
h.) Výhercovia budú zverejnení na www.kvalitaznasichregionov.sk, poprípade v rámci mediálnej komunikácie  projektu Kvalita z našich regiónov.

6. CENY DO SÚŤAŽE
Organizátor v hre odovzdáva nasledovné ceny:

1. cena

1x - Osobný automobil - Kia cee'd 1,4 LX 

Farba: béžová 
(na všetkých plagátoch, letákoch, billboardoch, web stránke, televíznom spote, rádio spote, nálepkách a iných materiáloch určených spotrebiteľomk Projektu je zobrazené ilustračné foto automobilu)
ABS, EBD
6 airbagov
manuálna klimatizácia
elektrické ovládanie predných okien,
elektrické ovládanie spätných zrkadiel
CD-rádio, palubný počítač
multifunkčný volant
alarm, imobilizér
centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie

2.- 10. cena

9 kusov - LED Televízor SAMSUNG (technické špecifikácie)

Výmena ceny za peniaze v hotovosti je vylúčená.

Pri preberaní výhry budú výhercovi písomne odovzdané informácie ohľadom zdaňovania výhier podľa platných zákonov SR v čase výhry.

Organizátor hry nezodpovedá za zničenie, poškodenie, stratu alebo krádež cien počas ich dopravy na adresu výhercu alebo doručovania poštou.

Výherca pri preberaní výhry svojim podpisom potvrdí prebratie od doručiteľa.

7. HARMONOGRAM ŽREBOVANIA

9-krát žrebovanie o LED Televízor SAMSUNG prebehne v týchto termínoch:

7. máj 2012,  14. máj 2012,   21. máj 2012,   28. máj 2012,   4. jún 2012,                       
11. jún 2012,  18. jún 2012,    25. jún 2012,      2. júl 2012,

Žrebovanie o hlavnú výhru osobný automobil značky Kia cee´d 1,4 LX:

2. júl 2012

8. KONTAKTOVANIE VÝHERCU A ODOVZDANIE VÝHIER

Výhercu bude kontaktovať zástupca spoločnosti A SMS,s.r.o. v priebehu dňa žrebovania za účelom získania kontaktných, resp. osobných údajov výhercu. Ak sa nepodarí kontaktovať niektorého výhercu do 15.7.2012 vrátane, cena prepadá v prospech Organizátora. Bez uvedenia kontaktných údajov Organizátorovi nebudú výhercovi odovzdané ceny. Presnú informáciu o termíne a mieste prebratia ceny poskytne výhercom telefonicky kontaktujúci zástupca spoločnosti INCOMA Slovakia, s.r.o. 
 
Organizátor po určení hráča za výhercu v súťaži, ktorý splnil všetky podmienky tejto SMS súťaže, telefonicky upovedomí výhercu o spôsobe odovzdania výhry, pričom týchto súčasne vyzve na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom odovzdať výhru, a to najmä, ale nielen uvedením svojich osobných údajov, potrebných pre odovzdanie výhry; uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a tel. číslo, udeľuje účastník súťaže, určený v zmysle pravidiel za výhercu, Organizátorovi, ktorý bude realizovať prípravu výhier na odovzdanie, súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto svojich osobných údajov.

9. SPOPLATNENIE SMS

Odoslané SMS správy na skrátené číslo sú spoplatňované podľa platného cenníka spoločnosti operátora.
Zákazníkovi je spoplatnená spätná SMS zo skráteného čísla sumou 0,50 € s DPH.

10. PRÁVA ORGANIZÁTORA SÚŤAŽE

Organizátor hry si rezervuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž.

*************************************************

Výhercovia LED televízorov SAMSUNG:

1. Žrebovanie o LED televízor Samsung (pondelok 07.05.2012) - Martina Hamarová, Levice
2. Žrebovanie o LED televízor Samsung (pondelok 14.05.2012) - Ľuboš Jasnický, Dubodiel
3. Žrebovanie o LED televízor Samsung (pondelok 21.05.2012) - Terézia Meleková, Hruštín
4. Žrebovanie o LED televízor Samsung (pondelok 28.05.2012) - Agneša Žilincová, Bratislava
5. Žrebovanie o LED televízor Samsung (pondelok 04.06.2012) - Alena Bečková, Topoľčany
6. žrebovanie o LED televízor Samsung (pondelok 11.06.2012) - Ján Mikuš, Detva
7. žrebovanie o LED televízor Samsung (pondelok 18.06.2012) - Mária Kubičková, Madunice
8. žrebovanie o LED televízor Samsung (pondelok 25.06.2012) - Peter Lipnický, Bratislava
9. žrebovanie o LED televízor Samsung (pondelok 02.07.2012) - Erik Hojč, Prievidza

Výherca osobného automobilu KIA ceed:

Dušan Koštial, Vysoké Tatry

*************************************************
 
PARTNERI PROJEKTU
 

Autor projektu

Organizátor projektu

   
ABICON Trade INCOMA Slovakia

Gestor projektu

Záštita projektu

   
ZOCR SR Ministerstvo hospodárstva SR
Generálni partneri
 
BILLA Coop Jednota Kaufland Tesco Budiš
Harmony HYZA Liptov Penam Rio
    ST.NICOLAUS    
 
Partneri
 
 
a-sms GfK ZMOS
 
Mediálni partneri
 
 
azet karta azet katalog Jemne melodie LOTOS PLUS
Patriot Markíza DOMA REGION Press
Rolnicke noviny Profi Press RTVS TA3
Instore tasr Tovar&predaj
 
*************************************************

Vizuály kampane
 
Pečať Billboard
Pečať Billboard
   
Edukačné vizuály
Edukačný vizuálEdukačný vizuál

*************************************************

Aktuality