KVALITNÉ LETO NA VIVE 2011

O PROJEKTE

Projekt "Kvalita z našich regiónov má svoje letné pokračovanie s Rádiom VIVA. Jeho názov má nádych prázdnin a nesie sa na vlnách Rádia VIVA pod názvom "Kvalitné leto na VIVE". Jeho poslaním je dostať myšlienku podpory kúpy domácich výrobkov a vzdelávania ohľadom fungovania ekonomiky bližšie k spotrebiteľom do regiónov Slovenska.

Každý letný piatkový podvečer a sobotné ráno bude Rádio VIVA, v spolupráci s ďalšími partnermi z radov obchodu a výroby, štartovať letné show ochutnávky, ktoré sa budú konať v 16 mestách vo všetkých kútoch Slovenska. Zákazníci budú mať možnosť ochutnať kvalitné výrobky partnerov kampane a vyhrávať lákavé ceny. Letnú prázdninovú kampaň podporujú spoločnosti Billa, COOP Jednota Slovensko, Harmanec, Hyza, Penam, Rio a Steiger.

Letné ochutnávky s rádiom VIVA sa uskutočnia pred predajňami BILLA:

Piatok od 16:00 do 18:00
Sobota od 9:00 do 11:00

8. 7. 2011, BRATISLAVA, Bajkalská ul. (Piatok od 16:00 do 18:00)
9. 7. 2011, SENEC, Svätoplukova ul. (Sobota od 9:00 do 11:00)
15. 7. 2011, PIEŠŤANY, Žilinská cesta (Piatok od 16:00 do 18:00)
16. 7. 2011, TRNAVA, Spartakovská ul. (Sobota od 9:00 do 11:00)
22. 7. 2011, NITRA, Hviezdoslavova tr. (Piatok od 16:00 do 18:00)
23. 7. 2011, NOVÉ ZÁMKY, Ul. Gábora Bethlena (Sobota od 9:00 do 11:00)
29. 7. 2011, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, Štefánikova ul. (Piatok od 16:00 do 18:00)
30. 7. 2011, TRENČÍN, Pred Poľom (Sobota od 9:00 do 11:00)
5. 8. 2011, BANSKÁ BYSTRICA, Nové Kalište (Piatok od 16:00 do 18:00)
6. 8. 2011, RIMAVSKÁ SOBOTA, Trhové námestie (Sobota od 9:00 do 11:00)
12. 8. 2011, ŽILINA, Nešporova ul. (Piatok od 16:00 do 18:00)
13. 8. 2011, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Garbiarska ul. (Sobota od 9:00 do 11:00)
19. 8. 2011, KEŽMAROK, Garbiarska ul. (Piatok od 16:00 do 18:00)
20. 8. 2011, BARDEJOV, Slovenská ulica (Sobota od 9:00 do 11:00)
26. 8. 2011, KOŠICE, Trieda KVP (Piatok od 16:00 do 18:00)
27. 8. 2011, TREBIŠOV, Berehovská ul. (Sobota od 9:00 do 11:00)

*********************************************
 
"KVALITNÉ LETO NA VIVE" - Štatút súťaže
 
1. Prevádzkovateľom súťaže je VIVA PRODUCTION HOUSE, s. r.o so sídlom Panenská
24, 811 03 Bratislava, IČO: 454 67340 IČ DPH: SK2023004775. (ďalej len "Prevádzkovateľ")

2. Súťaž s názvom „KVALITNÉ LETO NA VIVE“ (ďalej len "súťaž") sa uskutoční v termíne
od 4.7.2011 do 29.8.2011

3. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže dvoma spôsobmi:

a.) Súťažiaci si zakúpi označený výrobok logom Kvalita z našich regiónov a preukáže sa
týmto výrobkom hosteske, na mini eventoch Rádia VIVA, ktoré sa budú konať pred vopred
označenými predajňami Billa, vždy v piatok a v sobotu v určenom čase a na určenom mieste.
Zakúpením výrobku má možnosť zapojiť sa aj do mini súťaží realizovaných priamo na mieste
moderátorom Rádia VIVA o nákupné poukážky, alebo 1 x do pondelkového žrebovania –
vždy daného regiónu o LCD televízor, ak LCD nevyhrá má možnosť vyhrať na konci leta
osobný automobil, do ktorého postupujú všetky letáky vyplnené na eventoch. Podmienkou
získania LCD / auto je možnosť dovolať sa výhercovi zo živého vysielania, v prípade
nespojenia sa s vyžrebovaným, volá moderátor ďalšiemu súťažiacemu.

b.) Do súťaže je možné zapojiť sa aj poslaním sms. Každý týždeň vyhlásime jedno heslo
(názov označeného partnerského produktu), súťažiaci budú posielať heslo s kontaktnými
údajmi formou sms na číslo 6667. Cena odpovednej SMS je max. 1,000 € s DPH. Všetky
sms so správnym týždenným heslom postupujú opäť 1 x do pondelkového žrebovania
o jeden z ôsmich LCD televízorov pre daný týždeň a na konci o osobný automobil.
Podmienkou je správne poslanie týždňového hesla a zodvihnutie telefónu v živom vysielaní.

4. Osobou zodpovednou za regulárny priebeh súťaže s právomocou rozhodovať všetky
sporné situácie súvisiace s priebehom súťaže, ako aj odovzdanie predmetu výhry je p.
Milan Kodaj, predseda predstavenstva Rádia VIVA.

5. Výhercami súťaže môžu byť len fyzické osoby, ktoré splnili pravidlá súťaže, boli riadne
vyžrebované a ktorých výhra je Prevádzkovateľom potvrdená. Na uznanie nároku na
výhru je potrebné doložiť originál preukazu totožnosti súťažiaceho (občiansky preukaz
alebo pas).

6. CENY:
- výherné poukážky na nákup potravín v predajni Billa
- LCD televízory / LCD Televízor Samsung LE-37C550 LCD TV LE37C550 FULL HD
- osobný automobil Kia Picanto / 129/35 Picanto 1,0 LX+ P9 Červená pastelová -
Scarlet Red

7. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci Rádia VIVA, ako aj zamestnanci VIVA
PRODUCTION HOUSE, s.r.o a ich rodinní príslušníci v prvom rade.

8. Podľa Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení jeho neskorších
predpisov účastník súťaže odoslaním svojho telefónneho čísla dáva prevádzkovateľovi
spoločnosti VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o, výslovný súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov tak, ako sú definované v Zákone č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „osobné údaje“) a to za nasledujúcich podmienok:

9.
• Prevádzkovateľ: VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o so sídlom Panenská 24, 811 03
Bratislava;
• Účel spracúvania osobných údajov: žrebovanie počas spotrebiteľskej súťaže
"KVALITNÉ LETO NA VIVE"
• Zoznam osobných údajov: súhlas sa udeľuje na spracúvanie všetkých osobných
údajov, ktoré účastník žrebovania poskytol alebo poskytne spoločnosti VIVA
PRODUCTION HOUSE, s.r.o;
• Doba platnosti súhlasu: súhlas sa udeľuje na dobu jedného roka od žrebovania,
pričom povinnosti vyplývajúce z osobitných právnych predpisov týmto nie sú dotknuté
(napr. Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov).;
• Podmienky odvolania súhlasu: Účastník žrebovania je oprávnený svoj súhlas so
spracovávaním osobných údajov odvolať v prípade, ak prevádzkovateľ bude konať v
rozpore s podmienkami dohodnutými v tomto článku. Odvolanie súhlasu zakladá
možnosť prevádzkovateľa ukončiť účasť účastníka žrebovania na žrebovaní.

10. Podľa § 7 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov účastník súťaže odoslaním
súťažnej SMS, dáva Prevádzkovateľovi výslovný súhlas s poskytovaním a
sprístupňovaním jeho osobných údajov nasledujúcim tretím osobám (so
sídlom/bydliskom v Slovenskej republike a aj v iných štátoch):
• zástupcom, audítorom, daňovým aj iným poradcom Prevádzkovateľa, s tým, že tejto
osobe sa osobné údaje poskytujú a sprístupňujú aj na účely priameho marketingu
takouto osobou v poštovom styku s účastníkom žrebovania, ako aj použitím iných
komunikačných nástrojov ako poštový styk;
• osobe, ktorá koná za a v prospech Prevádzkovateľa v súvislosti s žrebovaním; s tým,
že tejto osobe sa osobné údaje poskytujú a sprístupňujú aj na účely priameho
marketingu takouto osobou v poštovom styku s účastníkom žrebovania, ako aj pri
použití iných komunikačných nástrojov ako poštový styk;
• osobe, ktorá koná za a v prospech Prevádzkovateľa v súvislosti s plnením jej
zákonných a zmluvných povinností vo vzťahu k účastníkovi žrebovania;
• spolupracujúcej osobe; spolupracujúcej osobe sa osobné údaje poskytujú a
sprístupňujú výlučne na účel výkonu žrebovania (a s ním súvisiacich služieb)
a to za predpokladu, že sa uvedené tretie osoby zaviažu priamo a výslovne
zabezpečovať ochranu poskytnutých osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane
osobných údajov pred ich odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom,
zmenou a rozširovaním.

11. Účastníci tejto súťaže nemajú na akúkoľvek výhru žiaden právny nárok. V prípade
akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne Prevádzkovateľ.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo súťaže v prípade nesplnenia
niektorej z podmienok uvedených v tomto hernom pláne.

12. Výhry nad 165,97 € podliehajú dani podľa zákona DzP č. 595/2003 Z.z. a výherca je
povinný splniť si daňovú povinnosť v zmysle uvedeného právneho predpisu.

V Bratislave dňa, 04.07.2011
Za prevádzkovateľa: Lucia Procházková, marketing manager