KZNR 2011

 "KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV"
Štatút súťaže 2011


1. PREAMBULA

Táto SMS súťaž je súčasťou vzdelávacieho projektu "Kvalita z našich regiónov" zameraného na podporu domácich produktov a makroekonomiku Slovenska.

Tento dokument upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom "Kvalita z našich regiónov". Je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže na plagátoch, letákoch, billboardoch, web stránke, televíznom spote, rádio spote, nálepkách a iných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť zmenené jedine formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

2. ORGANIZÁTOR A TECHNOLOGICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ SLUŽIEB

Organizátorom súťaže "KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV“ (ďalej len "súťaž") je spoločnosť INCOMA Slovakia, s.r.o., Mišíkova 10, 811 06 Bratislava IČO:35692731 DIČ: SK 2020323767, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro, číslo vložky: 11208/B  (ďalej len "Organizátor") a technologickým prevádzkovateľom služieb je spoločnosť A SMS s r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 36 035 092 (ďalej len Prevádzkovateľ služieb).

3. CHARAKTER A  PODMIENKY ÚČASTI

Finančné prostriedky získané prostredníctvom SMS súťaže "KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV" ktoré by mali pripadnúť organizátorovi a prvádzkovateľovi služieb sa použijú na verejne prospešné účely, podľa rozhodnutia Koordinačného výboru Projektu spoločenskej zodpovednosti Kvalita z našich regiónov, ktorého je táto vzdelávacia SMS súťaž súčasťou.

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba a všetci zákazníci operátorov Orange, T-mobile, O2 s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s výnimkou: - zamestnancov Organizátora, Prevádzkovateľa služieb a ich blízkych osôb. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

V prípade výhry cien osobou, ktorá nedosiahla vek 18 rokov Organizátor požaduje od zákonných zástupcov výhercu, aby dali písomný súhlas k jej prebratiu.

4. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž začína 1. mája 2011 a končí 30. júna 2011, pričom deň 1.5.2011 je dňom, kedy možno v danom časovom období prvýkrát splniť podmienky určené pre účasť v súťaži, a deň 30.6.2011 je dňom, kedy možno v danom časovom období poslednýkrát splniť podmienky určené pre účasť v súťaži.

5. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Zapojenie:

Súťažiaci sa zapoja do súťaže:
zaslaním SMS na číslo 6663
v tvare:
kvalita(medzera)dátum nákupu(medzera)názov predajne

Súťažná SMS môže obsahovať maximálne 160 znakov!
Zaslaním takejto SMS správy zákazník/hráč prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

Podmienky súťaže:

Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť tak, že kúpi najmenej jeden, alebo akýkoľvek počet produktov značky (HYZA, Milsy, Penam, Rio) v ľubovoľnej z predajní BILLA, COOP, Tesco

a pošle SMS na číslo 6663 v tvare: kvalita(medzera)dátum nákupu(medzera)názov predajne

Produkty Hyza, Milsy, Penam, Rio, budú spravidla označené logom Kvalita z našich regiónov v predajniach BILLA, COOP Jednota Slovensko, Tesco. 


Blokový doklad nákupu musí byť uschovaný pre prípad výhry!


Príklady zasielania SMS správy, podľa uskutočnenia  nákupu v určitom termíne a predajni:

kvalita(medzera)6.5.2011(medzera)Billa
alebo
kvalita(medzera)21.5.2011(medzera)COOP
alebo 
kvalita(medzera)13.6.2011(medzera)Tesco

Dátum nákupu musí byť v jednom z formátov: DD.MM.YYYY, D.MM.YYYY, DD/MM/YY, DDMMYYYY
Písmo v sms: akceptujú sa malé aj veľké písmená

a) Opakovaná účasť v súťaži je povolená bez obmedzenia. Zaslanie viacerých súťažných SMS zvyšuje šancu výhry
b) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže také súťažné sms správy, ktoré nespĺňajú všetky podmienky uvedené  týchto pravidlách. Na súťažné sms správy, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do súťaže, sa neprihliada.
c) Všetci platní účastníci, prostredníctvom doručených sms správ spĺňajúcich podmienky súťaže, budú zaradení do žrebovania o výhry.
d) Žrebovanie prebieha náhodným výberom cez web rozhranie, ktoré realizuje Prevádzkovateľ služieb prostredníctvom jeho informačného systému.
e) Výhercovia cien sú náhodne vyžrebovaní hráči a budú žrebovaní podľa uvedeného harmonogramu žrebovania súťaže.
f) Výherca bude počas súťaže informovaný  o vyžrebovaní a následne musí spĺňať všetky podmienky súťaže, aby mu bolo možné odovzdať výhru a potvrdiť , že je platným výhercom
g) Žrebuje sa dovtedy, pokým nie je vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže a odovzdania výhry.
h) Výhercovia budú zverejnení na www.kvalitaznasichregionov.sk, poprípade v rámci mediálnej komunikácie  projektu Kvalita z našich regiónov.

6. CENY DO SÚŤAŽE
Organizátor v hre odovzdáva nasledovné ceny:

1. cena

1 kus - Osobný automobil - KIA pro_ cee'd 

ED 1,4 CVVT ACTIVE (2011)
WD BIELA
Brzdový asistent BAS
Rádio s CD a MP3 s ovládaním na volante
Ozdobné kryty kolies
Manuálna klimatizácia
Doplnky (gumené koberce, povinné vybavenie, AS)

2.- 11. cena

10 kusov - LCD Televízor LE-37C550 LCD TV LE37C550 FULL HD

S pomerom strán 16:9
37 palcov uhlopriečka obrazovky
Nominálna rozlíšenie 1920x1080
HD Ready
Full HD 
Jas 500 cd/m2
Doba odozvy 5 ms
Vertikálny pozorovací uhol 178 stupňov
Uhol pohľadu horizontálne 178 stupňov
Tuner 1 (typ) Analógové a DVB-T (s podporou MPEG-4)
Možnosť zavesenia na stenu (s ďalšími prvkami nie sú súčasťou zariadenia)
Farba čierna
Výška (bez podstavca) 597 mm
Výška 660 mm
Šírka 923 mm
Hĺbka 253 mm
Hmotnosť (bez obalu) 19.4 kg

Výmena ceny za peniaze v hotovosti je vylúčená.

Pri preberaní výhry budú výhercovi písomne odovzdané informácie ohľadom zdaňovania výhier podľa platných zákonov SR v čase výhry.

Organizátor hry nezodpovedá za zničenie, poškodenie, stratu alebo krádež cien počas ich dopravy na adresu výhercu alebo doručovania poštou.

Výherca pri preberaní výhry svojim podpisom potvrdí prebratie od doručiteľa.

7. HARMONOGRAM ŽREBOVANIA

10 krát žrebovanie o LCD Televízor Samsung prebehne v týchto termínoch:

6. mája 2011,  13. mája 2011,   20. mája 2011,   27. mája 2011,   3. júna 2011,                       
10. júna 2011,  17. júna 2011,    24. júna 2011,      1. júla 2011,    1. júla 2011

Žrebovanie o hlavnú výhru osobný automobil značky KIA:

1. júla 2011

8. KONTAKTOVANIE VÝHERCU A ODOVZDANIE VÝHIER

Výhercu bude kontaktovať zástupca spoločnosti A SMS,s.r.o. v priebehu dňa žrebovania za účelom získania kontaktných, resp. osobných údajov výhercu. Ak sa nepodarí kontaktovať niektorého výhercu do 15.7.2011 vrátane cena prepadá v prospech Organizátora. Bez uvedenia kontaktných údajov Organizátorovi nebudú výhercovi odovzdané ceny.
Presnú informáciu o termíne a mieste prebratia ceny poskytne výhercom telefonicky kontaktujúci zástupca spoločnosti INCOMA Slovakia, s.r.o. 

Organizátor po určení hráča za výhercu v súťaži, ktorý splnil všetky podmienky tejto SMS súťaže, telefonicky upovedomí výhercu o spôsobe odovzdania výhry, pričom týchto súčasne vyzve na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom odovzdať výhru, a to najmä, ale nielen uvedením svojich osobných údajov, potrebných pre odovzdanie výhry; uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a tel. číslo, udeľuje účastník súťaže, určený v zmysle pravidiel za výhercu, Organizátorovi, ktorý bude realizovať prípravu výhier na odovzdanie, súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto svojich osobných údajov.

9. SPOPLATNENIE SMS

Odoslané SMS správy na skrátené číslo sú spoplatňované podľa platného cenníka spoločnosti operátora.
Zákazníkovi je spoplatnená odpovedná SMS zo skráteného čísla sumou 0,50 € s DPH.

10. PRÁVA ORGANIZÁTORA SÚŤAŽE

Organizátor hry si rezervuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž.

*****************************************************
 
PARTNERI PROJEKTU

 

Gestor projektu

Záštita projektu

   
ZOCR SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

GENERÁLNI PARTNERI
 
BILLA COOP Jednota TESCO
HYZA RIO MILSY
PENAM

PARTNERI
 
TA3 TASR STV RTVS Markiza
Tvprogram azet karta azet katalog BMC Viva
gfk Plus Jeden deň asms

Autor projektu

Organizátor projektu

   
ABICON Trade INCOMA Slovakia

*****************************************************

VIZUÁLY KAMPANE
 
Pečať Billboard
pečať Billboard
   
Edukačné vizuály
edukatívny vizuálEdukatívny vizuál

*****************************************************

AKTUALITY