Zlaté dno

Kampaň na podporu kúpy domácich výrobkov
a  zlepšenia imidžu profesií v súlade s potrebami na trhu práce

 
Hlavné ciele kampane:
  • Vybudovať kladný vzťah občanov k výrobkom vyrobených a dopestovaných na Slovensku
  • Zvýrazniť ekonomický dopad spotrebiteľského správania na život spoločnosti a ovplyvniť a stabilizovať spotrebiteľské správanie v prospech kúpy domácich produktov. Vysvetliť ako funguje ekonomika
  • Poukázať na prepojenosť a nutnosť vyváženosti ukazovateľov makroekonomiky s ďalšími parametrami a potrebami fungovania ekonomiky štátu
  • Zlepšiť štruktúru povolaní v súlade s potrebami na trhu práce  formou ich zatraktívnenia a vyvolania prirodzeného záujmu detí a rodičov
  • Prinavrátiť imidž remeslám a profesiám potrebných v odvetviach poľnohospodárstva, výroby a obchodu
  • Obnoviť a budovať stavovskú česť jednotlivých povolaní, podnietiť hrdosť na výsledky svojej práce s cieľom vedieť sa presadiť na trhu práce
  • Zdynamizovať a zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov v regióne so samosprávou, štátnou správou, školami ohľadom študijných odborov stredných a vysokých škôl s reálnymi potrebami praxe
Nemáte nainštalovaný FlashPlayer

********************************

PARTNERI PROJEKTU
 
 
Gestor projektu Záštita Partner
     
ZOCR SR 2 ministerstvo1 ZMOS
 
Generálni partneri
 
Billa coop Tesco kaufland
hypernova carrefour Novofruct Zeleninarska
       
Partneri
       
a-sms GfK
       
 
Mediálni partneri
ztv
 


tasrbedeker zdraviaJemne melodie
 
 
REGION Press

********************************

Divadelné predstavenie
 
Zostrih vzdelávacieho divadelného predstavenia "ZLATÉ DNO", 20.09.2012, Bratislava - Petržalka.
 
Nemáte nainštalovaný FlashPlayer