Slovenské výrobky rozpozná už 61% spotrebiteľov

Z veľkej spotrebiteľskej ankety Slovákov, ktorá prebehla v rámci kampane Spoznávajme Kvalitu z našich regiónov v mesiacoch máj a jún 2013 je zrejmé, že slovenskí spotrebitelia stále lepšie identifikujú domáce produkty. Zlepšuje sa aj uvedomenie si ekonomických dopadov spotrebiteľského správania v prospech domácich výrobkov. Vo vzdelávaní však treba naďalej pokračovať.

Slováci nakupujú cielene domáce produkty
Prieskum realizovaný spoločnosťou Azet.sk v období od 6.5.2013 do 30.6.2013 bol súčasťou kampane Spoznávajme Kvalitu z našich regiónov, ktorej hlavným tohtoročným komunikačným heslom bolo: „Už 1 euro denne od každého z nás v prospech slovenských výrobkov môže dať ročne prácu 100 000 ľuďom. Kupujme slovenské výrobky.“ Prieskumu sa zúčastnilo 8 293 respondentov. Jeho cieľom bolo zistiť, aký dosah má projekt Kvalita z našich regiónov na vzdelávanie slovenského spotrebiteľa a jeho postoj k domácim produktom. Výsledky prieskumu ukázali, že postupné kroky vo vzdelávaní sa odrážajú v myslení a postojoch spotrebiteľov, ktorí vnímajú slovenské produkty pozitívne a chcú ich aj nakupovať. Až 88% opýtaných na Slovensku cielene kupuje domáce produkty. Iba 3% respondentov odpovedalo na otázku, či kupujú cielene slovenské výrobky, negatívne. Je to jasný výsledok. 

Pozitívny trend v označovaní
Nie vždy môže byť pre spotrebiteľa jednoznačne jasné, ktoré produkty sú slovenské, teda vyrobené alebo dopestované na Slovensku. Vývoj je však pozitívny i v tejto oblasti. Už len 39% respondentov priznalo, že majú problém pri rozoznávaní slovenských výrobkov od zahraničných. Situácia v tejto oblasti sa medziročne zlepšila o 11%, nakoľko v roku 2012 malo až 50% spotrebiteľov problém identifikovať, či ide o slovenský alebo zahraničný produkt.

Edukácia prináša výsledky
Projekt Kvalita z našich regiónov odštartoval v roku 2011 sériu vzdelávacích aktivít a kampaní, ktoré sa snažia o posun v nákupnom správaní spotrebiteľa na Slovensku. Vysoko pozitívny je preto výsledok tohtoročnej Veľkej spotrebiteľskej ankety Slovákov, v ktorej až 68% opýtaných potvrdilo, že kampane zamerané na dôležitosť nákupu domácich tovarov a služieb, ich ovplyvňujú a vplývajú na ich nákupné správanie. Na otázku: „Myslíte si, že zmenou nákupného správania v prospech slovenských výrobkov a služieb vieme spoločne vytvoriť nové pracovné miesta a tak zlepšiť zamestnanosť na Slovensku?“, odpovedalo až 90% respondentov kladne. Správne smerovanie projektu Kvalita z našich regiónov potvrdili spotrebitelia /94%/, ktorí v rámci ankety vyjadrili dôležitosť vzdelávania občanov v oblasti ekonomiky a kúpy domácich výrobkov. Veria, že takýmto správaním vieme podporiť nielen našu ekonomiku, ale aj samých seba. Je to pevný základ, ktorý môže odštartovať ďalšie pozitívne zmeny.

Poznajú Slováci Kvalitu z našich regiónov?
Znalosť ochrannej známky – loga vzdelávacieho projektu Kvalita z našich regiónov potvrdilo v ankete 84% spotrebiteľov. V porovnaní s rokom 2012 ide o 13% zvýšenie znalosti loga projektu, nakoľko v roku 2012 ho poznalo 71% dopytovaných.