Spotrebitelia sledujú krajinu pôvodu

Skúsenosti a kontinuálne vzdelávanie vedú spotrebiteľov k tomu, že stále častejšie a  intenzívnejšie sledujú pôvod krajiny produktov pri každodenných nákupoch. Partneri projektu Kvalita z našich regiónov sú hrdí na to, že sa im podarilo naštartovať celospoločenský záujem o tému sledovania krajiny pôvodu tovarov. 

Kampaň Kvalita z našich regiónov patrí medzi spontánne najznámejšie kampane zamerané na podporu nákupu slovenských výrobkov. Kampaň najmohutnejšie zaujala v Trnavskom a Žilinskom kraji, najmenej v Bratislavskom. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, ktorý zrealizovala po ukončení jarnej časti komunikačnej kampane na reprezentatívnej vzorke populácie SR. Prieskum ďalej preukázal, že slovenský spotrebiteľ si uvedomuje dôležitosť krajiny pôvodu a 35,9% opýtaných sleduje tento ukazovateľ pri väčšine výrobkov, ktoré nakupuje. 27,1% vybranej vzorky slovenskej populácie skúma pôvod krajiny iba pri vybraných druhoch produktov.

Ako rozpoznať kvalitné slovenské potraviny? 
V prieskume zaznela i otázka ako by mali byť označované kvalitné slovenské výrobky. Nadpolovičná väčšina respondentov preferuje rovnaké logo pre potravinové i nepotravinové výrobky. S logom Kvalita z našich regiónov je spokojných viac ako 90% respondentov a ak by mali vybrať logo pre jednotné označovanie kvality, považujú respondenti toto logo za najvhodnejšie z ponúknutých označení.

Motivuje reklama ku kúpe?
Fakt, že reklama motivuje spotrebiteľov ku kúpe je všeobecne známy a platí. V prieskume spoločnosti GfK Slovakia kládli anketári respondentom otázku, či si myslia, že reklama ku kampani Kvalita z našich regiónov motivuje ľudí ku kúpe slovenských výrobkov. Odpovede respondentov boli jednoznačne za. Až 82,9 % opýtaných sa vyjadrilo kladne.

Zdroj: Prieskum GfK Slovakia, júl 2013
www.kvalitaznasichregionov.sk