Štatút SMS súťaže

JESENNÁ KAMPAŇ projektu Kvalita z našich regiónov
"Je čas na krajšie Slovensko"

1. PREAMBULA

Súťaž "Je čas na krajšie Slovensko" je súčasťou vzdelávacieho projektu "Kvalita z našich regiónov" zameraného na podporu domácich produktov a makroekonomiku Slovenska.

Tento dokument upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom "Je čas na krajšie Slovensko". Je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže na plagátoch, letákoch, web stránke, televíznom spote, rádio spote a iných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť zmenené jedine formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

2. ORGANIZÁTOR A TECHNOLOGICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ SLUŽIEB

Organizátorom súťaže "Je čas na krajšie Slovensko" (ďalej len "súťaž") je spoločnosť INCOMA Slovakia, s.r.o., Mišíkova 10, 811 06 Bratislava IČO:35692731, IČ DPH: SK 2020323767, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro, číslo vložky: 11208/B (ďalej len "Organizátor") a technologickým prevádzkovateľom sms služieb je spoločnosť A SMS s r.o., Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830387 (ďalej len Prevádzkovateľ služieb).

3. CHARAKTER A PODMIENKY ÚČASTI

Do sms súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba a všetci zákazníci operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom, Telefónica Slovakia trvalým pobytom na území slovenskej republiky s výnimkou: - zamestnancov Organizátora, Prevádzkovateľa služieb a ich blízkych osôb. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.
Do súťaže cez formulár na www.jemne.sk sa môže zapojiť každá fyzická osoba a všetci zákazníci operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom, Telefónica Slovakia s trvalým pobytom na území slovenskej republiky s výnimkou zamestnancov Organizátora, Prevádzkovateľa služieb a ich blízkych osôb. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

V prípade výhry cien osobou, ktorá nedosiahla vek 18 rokov Organizátor požaduje od zákonných zástupcov výhercu, aby dali písomný súhlas k jej prebratiu.

4. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž začína 14. októbra 2013 a končí 13. novembra 2013, pričom deň 14 október 2013 je dňom, kedy možno v danom časovom období prvýkrát zaslať sms a vyplniť formulár na www.jemne.sk a deň 12 november 2013 je dňom, kedy možno v danom časovom období poslednýkrát zaslať sms a vyplniť formulár na www.jemne.sk. Prvé žrebovanie prebehne 21.10.2013. Posledné žrebovanie prebehne 13.11.2013.

5. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Zapojenie:

Súťažiaci sa zapoja do súťaže:
1. spôsob - zaslaním SMS na číslo 6663 v tvare:
kvalita(medzera)dátum nákupu(medzera)názov predajne

Súťažná SMS môže obsahovať maximálne 160 znakov!
Zaslaním takejto SMS správy zákazník/hráč prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

2. spôsob - vyplnením formulára na www.jemne.sk.

Zasielanie sms správ a vyplnených formulárov je možné v neobmedzenom množstve.

Podmienky súťaže:

Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť tak, že kúpi najmenej jeden alebo akýkoľvek počet produktov spoločností zapojených do Projektu Kvalita z našich regiónov (Harmanec, MILEX, Novofruct, St. Nicolaus, Slovenské pramene a žriedla, Zeleninárska) v ľubovoľnej z predajní  COOP Jednota Slovensko, Kaufland alebo Tesco
a pošle SMS na číslo 6663 v tvare: kvalita
(medzera)dátum nákupu(medzera)názov predajne

alebo

vyplní formulár na www.jemne.sk


Produkty spoločností Harmanec, MILEX, Novofruct, St. Nicolaus, Slovenské pramene a žriedla, Zeleninárska  budú spravidla označené logom KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV v predajniach COOP Jednota Slovensko, Kaufland a Tesco.

Blokový doklad nákupu musí byť uschovaný pre prípad výhry!

Príklady zasielania SMS správy, podľa uskutočnenia nákupu v určitom termíne a predajni:

kvalita(medzera)21.10.2013(medzera)COOP
alebo
kvalita(medzera)1.11.2013(medzera)Kaufland
alebo 
kvalita(medzera)7.11.2013(medzera)Tesco

Dátum nákupu musí byť v jednom z formátov: DD.MM.YYYY, D.MM.YYYY, DD/MM/YY, DDMMYYYY
Písmo v sms: akceptujú sa malé aj veľké písmená

a.) Opakovaná účasť v súťaži je povolená bez obmedzenia. Zaslanie viacerých súťažných SMS  alebo viacerých vyplnených formulárov zvyšuje šancu výhry.
b.) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže také súťažné sms správy alebo formuláre, ktoré nespĺňajú všetky podmienky uvedené týchto pravidlách. Na súťažné sms správy alebo formuláre, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do súťaže, sa neprihliada.
c.) Všetci platní účastníci, prostredníctvom doručených sms správ a vyplnených formulárov spĺňajúcich podmienky súťaže, budú zaradení do žrebovania o výhry.
d.) Žrebovania z sms správ ako aj žrebovania z formulárov prebiehajú náhodným výberom cez web rozhranie, ktoré realizuje Prevádzkovateľ služieb a Rádio Jemné Melódie prostredníctvom ich informačných systémov.
e.) Výhercovia cien sú náhodne vyžrebovaní hráči a budú žrebovaní podľa uvedeného harmonogramu žrebovania súťaže.
f.) Výherca bude počas súťaže informovaný o vyžrebovaní a následne musí spĺňať všetky podmienky súťaže, aby mu bolo možné odovzdať výhru a potvrdiť, že je platným výhercom.
g.) Žrebuje sa dovtedy, pokým nie je vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže a odovzdania výhry.
h.) V prípade, že sa vyžrebovanému poslucháčovi moderátor nedovolá (z dôvodu vypnutého telefónu, príp. poslucháč nezdvíha), právo na výhru mu automaticky zaniká. Nasleduje nové žrebovanie.

6. CENY DO SÚŤAŽE

Nákupné poukážky v hodnote 100,- EUR (15ks) do obchodných sietí COOP Jednota Slovensko, Kaufland a Tesco

Výmena ceny za peniaze v hotovosti je vylúčená.

Organizátor hry a rádio Jemné Melódie nezodpovedá za zničenie, poškodenie, stratu alebo krádež cien počas ich dopravy na adresu výhercu alebo doručovania poštou.

Výherca pri preberaní výhry svojim podpisom potvrdí prebratie od doručiteľa.

7. HARMONOGRAM ŽREBOVANIA

15-krát žrebovanie o nákupnú poukážku v hodnote 100,- Eur prebehne v týchto termínoch v rámci rozhlasového vysielania rádia Jemné Melódie:

21.10.2013 - žrebovanie z sms správ
22.10.2013 - žrebovanie z formulárov
23.10.2013 - žrebovanie z sms správ
24.10.2013 - žrebovanie z formulárov
28.10.2013 - žrebovanie z sms správ
29.10.2013 - žrebovanie z formulárov
30.10.2013 - žrebovanie z sms správ
31.10.2013 - žrebovanie z formulárov
04.11.2013 - žrebovanie z sms správ
05.11.2013 - žrebovanie z formulárov
06.11.2013 - žrebovanie z sms správ
07.11.2013 - žrebovanie z formulárov
11.11.2013 - žrebovanie z sms správ
12.11.2013 - žrebovanie z formulárov
13.11.2013 - žrebovanie z sms správ

Súťažiaci môže vyhrať maximálne raz v priebehu súťaže.

8. KONTAKTOVANIE VÝHERCU A ODOVZDANIE VÝHIER

Výhercu bude kontaktovať moderátor rádia Jemné Melódie pracovný deň podľa harmonogramu žrebovania po 9tej hodine za účelom získania kontaktných, resp. osobných údajov výhercu. Bez uvedenia kontaktných údajov Organizátorovi nebudú výhercovi odovzdané ceny. V prípade, že sa moderátor výhercovi nedovolá, nárok na výhru zaniká a žrebuje sa ďalší výherca. Žrebuje sa dovtedy, pokým nie je vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže a odovzdania výhry.

Výhercom sa stáva osoba/osoby, ktorá/é riadne a najúspešnejšie splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok, a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é.
Výherca je oprávnený prevziať výhru osobne v lehote 3 mesiacov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi doručená poštou, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže. Osobne je možné prevziať výhru v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 v Jemných Melódiách. Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať do 3 mesiacov (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď. ...) nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore z dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním ...), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote.
Jemné Melódie nezodpovedajú za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Účasťou v súťaži poslucháč súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

9. SPOPLATNENIE SMS

Odoslané SMS správy na skrátené číslo sú spoplatňované podľa platného cenníka spoločnosti operátora.
Zákazníkovi je spoplatnená spätná SMS zo skráteného čísla sumou max. 0,50 € s DPH.

10. PRÁVA ORGANIZÁTORA SÚŤAŽE

Organizátor hry si rezervuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž.