O projekte

Národný vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti zameraný na podporu stability makroekonomiky Slovenska

KZNR_vizual_2018

 
 
***************************************************

EKO súťaž

ODPAD JE POKLAD


DM logo

>> Zmluva s víťazom verejného obstarávania (13.8MB) <<

>> Dodatok č. 1 k zmluve (1.67MB) <<


>> Dodatok č. 2 k zmluve (4.16MB) <<

>> Informačná tabuľa (35.1kB) <<
 
***************************************************


Projekt "KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV" slúži na podporu predaja slovenských výrobkov a služieb. Je projekt spoločenskej zodpovednosti založený na vzdelávaní spotrebiteľa prostredníctvom mediálnych kampaní a spotrebiteľských súťaží. Vysvetľuje, aký dopad bude mať väčšia preferencia slovenského pred zahraničným, či už v oblasti nakupovania potravín, priemyselného tovaru alebo služieb na našu ekonomiku. Poukazuje taktiež na to, ako sa takáto zmena správania spotrebiteľov odrazí na zlepšovaní kvality života na Slovensku.

ČO MÁ V NÁKUPNOM KOŠÍKU SLOVENSKÝ SPOTREBITEĽ

Citeľné zmeny nákupného správania slovenských spotrebiteľov

Spotrebiteľské správanie slovenských občanov sa postupne mení z hľadiska podielu nakúpeného počtu výrobkov v prospech domácich oproti zahraničným výrobkom. Vývoj a zmeny nákupného správania slovenských spotrebiteľov úzko súvisia s pôsobením projektov na podporu domácej ekonomiky, medzi ktoré nesporne patrí i projekt „Kvalita z našich regiónov“. Väčšina spotrebiteľov, takmer 90%, vidí v kampaniach zmysel hlavne z dôvodu podpory samých seba a zlepšovaním ekonomiky Slovenska zodpovedným nákupným správaním. Kľúčovým momentom všetkých kampaní a podporných aktivít je, aby spotrebitelia dokázali identifikovať slovenské výrobky a následne ich vložili do nákupného košíka. Na základe prieskumu realizovaného v roku 2017, vyše 80 % obyvateľov vie pri nákupoch bežnej spotreby dobre rozoznať/odlíšiť slovenské výrobky. Tento pomer v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 mierne stúpol. Na druhej strane, takmer dve tretiny spotrebiteľov si stále myslí, že na pultoch obchodných reťazcov nie je dostatok slovenských potravín, pričom tento podiel má stúpajúci trend. Aktívne sa zapájanie spotrebiteľov do projektu a kampaní má taktiež stúpajúci trend. Mierne narástol podiel ľudí, ktorí tvrdia, že v súčasnosti nakupujú viac slovenských výrobkov ako v predchádzajúcich rokoch. Je ich takmer 60%.
 
(GfK Slovakia, september 2017)

Rozširujeme tému nákupný patriotizmus

"AKTÍVNE SI PÝTAJME SLOVENSKÉ"

V komunikácií budeme klásť apel na rozumnú zložku a aktívny postoj spotrebiteľa pri nákupnom rozhodovaní a na ďalšie súvislosti spojené s nákupom domácich produktov.

Po siedmych rokoch, keď sme prostredníctvom vzdelávacieho projektu na podporu ekonomiky Slovenska „Kvalita z našich regiónov“ apelovali na pocity slovenských spotrebiteľov heslami  „S hrdosťou si pýtajme slovenské“, alebo „S dôverou kupujme Kvalitu z našich regiónov“ sa môžeme na základe merania výsledkov správania slovenských spotrebiteľov pustiť už aj do zložitejších tém,  spojených s nákupným správaním. Tento rok sa budeme venovať a poukazovať na aktívny prístup spotrebiteľov pri nakupovaní. Heslom tohtoročnej kampane je preto: „Aktívne si pýtajme slovenské.“
 
Z viacročných prieskumov GfK a medziročných porovnaní vyšli potešiteľné výsledky v tom, že si  spotrebitelia uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny v ktorej žijú. Na takomto základe sa dá stavať a ísť ďalej v komunikácii s občanmi. Dozrel čas, na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dozrel čas  na poukázanie ďalších súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme zodpovednosť a ktorú vytvárame  na základe nášho správania počas života.

Dôvody vzniku projektu Kvalita z našich regiónov (KZNR)
 • Nedostatočný a stále klesajúci záujem slovenského spotrebiteľa o domáce výrobky
 • Dlhodobý nepriaznivý vývoj v agropotravinárskom sektore na Slovensku
 • Úbytok pracovných miest a investícií v prvovýrobe a výrobe
 • Zmena štruktúry osídlenia a krajinotvorby
 • Spoliehanie sa na otvorenú ekonomiku a nedocenenie podpory dopytu na domácom trhu
 • Absencia systémového prístupu komunikácie so spotrebiteľom
Ciele projektu KZNR
 • Vzdelávať spotrebiteľa, prečo je potrebné nakupovať domáce produkty, ako funguje ekonomika a ako sa aj občan môže podieľať svojim nákupným správaním na zlepšení kvality života spoločnosti v ktorej žije, aký to má dopad na zlepšenie školstva, zdravotníctva, infraštruktúry, zamestnanosti...
 • Podpora kúpy slovenských potravinárskych, nepotravinárskych výrobkov a využívania domácich služieb formou kampaní a ďalších komunikačných aktivít
 • Označenie výrobkov a služieb na základe splnenia kritérií k udeleniu ochrannej známky KZNR
 • Spájať všetkých účastníkov trhu. Vytvárať synergie spolupráce medzi obchodom, výrobou, prvovýrobou, zákonodarnou a výkonnou mocou, profesijnými združeniami, samosprávou, médiami so zameraním na komunikáciu so spotrebiteľom
 • Zlepšovanie makroekonomických ukazovateľov prostredníctvom zmeny nákupného správania občanov Slovenska (tvorba nových pracovných miest, zvýšenie tvorby HDP, vyvolanie potreby investícií ...)
 • Zlepšiť vzťahy medzi obchodom a ich dodávateľmi na základe dobrovoľného nastavenia ich vzťahov a transparentnosti
 • Podporiť domáci cestovný ruch prostredníctvom synergie  informačných kampaní
 • Podporiť stavovskú česť a hodnotu povolaní a takto zlepšiť štruktúru potrebných povolaní na trhu práce v spolupráci s viacerými účastníkmi trhu
 • Vzdelávať ohľadom významu kvality produktov a ich súvislosť zo zdravotným stavom jednotlivca a spoločnosti
 • Vytvoriť hnutie spotrebiteľov, ktorým záleží na budúcnosti krajiny, v ktorej žijú
Piliere projektu – zásady riešenia
 • Spoločenská zodpovednosť
 • Edukácia spotrebiteľa
 • Systémové a komplexné riešenie
 • Partnerský princíp spolupráce všetkých účastníkov trhu
 • Označovanie výrobkov z potravinárskeho a nepotravinárskeho sektoru a služieb
 • Synergia komunikácie
 • Transparentnosť a dobrovoľnosť